Kasha Pat Villages of Shimla

Kasha Pat Villages of Shimla

Reaching back to Pat village.

Leave a Reply

Share