Kasha Pat Villages of Shimla

Kasha Pat Villages of Shimla

Kids from Kasha village.

Leave a Reply

Share