Kasha Pat Villages of Shimla

Kasha Pat Villages of Shimla

A lady from Kasha village.

Leave a Reply

Share