Kasha Pat Villages of Shimla

Kasha Pat Villages of Shimla

People of Kasha village.

Leave a Reply

Share